Murte peiser

Denne oppføringen gjelder for installering av eldre ildsteder uten dokumentasjon og monteringsanvisning. Retningslinjene kan benyttes ved reinstallering av gamle ovner, i første rekke ovner fra før 1940 som er definert som bevaringsverdige. Ovner produsert før 1.7.1997, men etter 1940, kan kun tas ned og settes opp igjen i samme bruksenhet, av hensyn til krav om begrensning av partikkelutslipp.


Fundament og murtykkelse

Murte peiser må stå på bærende murt eller støpt fundament minst REI 60 A2-s1,d0 (A 60), se fig. 1 a, eventuelt på dekke av betong eller lettbetongelementer. Der murverket støter mot brennbart materiale, må det ha en tykkelse på minst 470 mm fra ildrommet til treverket, se fig. 1 b. Denne tykkelsen kan reduseres til 350 mm når det mellom murverket og det brennbare materialet legges en plate av ubrennbart materiale med varmemotstand minst 0,04 m²K/W. Noen typer fibersementplater er egnet og tilfredsstiller dette kravet. Til utfôring av ildrommet brukes ildfast stein med tykkelse på minst 65 mm.


Murt peis

Fig 1. Murt peis

a. Peis på støpt fundament tilknyttet elementskorstein

b. Minste murverktykkelse mot brennbart materialeGulv foran peis

Gulv av brennbart materiale må være kledd med stålplate eller annet egnet ubrennbart materiale. Plata må dekke golvet til minst 300 mm fra peisbunnens forkant og minst 800 mm målt fra ildrommets indre hjørne eller kant, se fig. 2 a. Bredden på plata må minst tilsvare ileggets og peisens hele bredde. Man kan sløyfe plate på gulvet hvis peisbunnen er minst 800 mm dyp og stikker minst 300 mm fram foran peisens ildrom, se fig. 2 b. Når peisbunnen er høyere enn 470 mm, må gulvplatas framspring forlenges med samme mål som høydeøkningen, se fig. 2 c. En peis bør alltid være utstyrt med gnistfanger.


Golv foran peis

Fig 2.Gulv foran peis

a. Plate på gulv foran peis med lav peisbunn

b. Framspringende peisbunn som erstatning for plate på gulv

c. Plate på gulv foran peis med høy peisbunn


Dimensjonering av peisåpning

Det vertikale arealet av peisåpningen (strålingsåpningen) må stå i forhold til romvolumet, og bør være 0,005–0,008 m2 per m3 romvolum. I store rom på over 50 m2 må dette målet vurderes i hvert enkelt tilfelle. Kun én åpen, murt peis eller gruepeis med maks lysåpning på ca. 0,4 m2 kan tilkobles en skorstein med røykløpstverrsnitt på minst 300 cm2. Kapasiteten på skorsteinen avhenger imidlertid også av blant annet lokale forhold og høyden på skorsteinen.


Lufttilførsel

En åpen peis må ha sikker tilførsel av tilstrekkelig luftmengde til forbrenningen. For å unngå trekkvirkning bør man montere egen luftekanal direkte fra det fri, for eksempel spiralfalset kanal av metall med innvendig diameter på minst 120 mm. Lufttilførselen må kunne stenges med spjeld når man ikke fyrer i peisen. Åpningen bør munne ut så nær peisbålet som mulig, men må være plassert slik at gnister og glør ikke faller ned i kanalen. Figur 3 viser et eksempel. Kanalen må isoleres med steinull utvendig hvis den legges i bjelkelaget.


Eksempel på lufttilførsel til åpen peis via kanal i bjelkelag eller såle

Fig 3. Eksempel på lufttilførsel til åpen peis via kanal i bjelkelag eller såle

Kontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!