Boliger som ikke må oppfylle kravet til energiforsyning i TEK10, på grunn av naturforhold eller lavt oppvarmingsbehov, skal ha skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel. Det er ikke krav om skorstein i boenheter med under 50 m2 oppvarmet bruksareal.