Krav til skorstein

Denne oppføringen gjelder for installering av eldre ildsteder uten dokumentasjon og monteringsanvisning. Retningslinjene kan benyttes ved reinstallering av gamle ovner, i første rekke ovner fra før 1940 som er definert som bevaringsverdige. Ovner produsert før 1.7.1997, men etter 1940, kan kun tas ned og settes opp igjen i samme bruksenhet, av hensyn til krav om begrensning av partikkelutslipp.


Teglmurt skorstein


Avstand til brennbart materiale.

For teglskorstein må røykløpets indre flate være minst 230 mm fra brennbart materiale. Eventuelt må man på annen måte sikre at temperaturen på brennbart materiale nær skorsteinen ikke overstiger romtemperaturen med mer enn 65 °C. Dette gjelder også mot skap, kleskott, søppelrom og annet, se fig. 1. Gulvbord, parkett, himlingskledning samt listverk kan likevel legges inntil skorsteinen hvis skorsteinen har minst 20 mm puss.


Skorstein av tegl og avstand til treverk

Fig 1. Skorstein av tegl og avstand til treverk


Skorstein med halvsteinsvange.

Der skorstein med halvsteinsvange (110 mm) går gjennom bjelkelag eller tak av tre, må skorsteinsvangene utkrages til tykkelse minst 230 mm, se fig. 2. Har skorsteinen minst 20 mm puss, kan man sløyfe utkraging når avstanden fra utside av pusset vange til treverk blir 100 mm og mellomrommet mellom skorstein og treverk fylles med ubrennbar isolasjon. Over tak skal skorstein med halvsteinsvange være utkraget til minst 230 mm tykke helsteinsvanger. Bærende stålbjelker må ikke komme nærmere skorsteinens innvendige flate (røykløpet) enn 120 mm.


Tilgjengelighet for inspeksjon.

En teglskorstein må oppstilles slik at alle fire sidene er tilgjengelige for inspeksjon med hensyn til eventuelle sprekker i skorsteinen. Det er ikke tillatt å bruke kledninger, belegg eller tapeter som skjuler tegloverflaten for inspeksjon med hensyn til sprekker.


Oppstillingsvilkår.

Teglskorstein med helsteinsvange (230 mm) kan stilles opp:

– med minst 100 mm avstand til veggflate av brennbart materiale. Dette gjelder også for skorstein med halvsteinsvange (110 mm). Se fig. 2 a.

– direkte mot brennbart materiale ved gjennomføring i bjelkelag eller tak

– direkte mot brennbart materiale i vegger når veggenes endeflater monteres mot skorsteinen ved hjørnet av skorsteinen. Kun to vegger kan monteres på denne måten, og de kan ikke plasseres mot samme hjørne av skorsteinen, se fig. 2 b.


Tiltak hvis oppstillingskravet ikke er tilfredsstilt.

Det forekommer en del tilfeller hvor sideflaten på skorsteinen er dekt til med vegg eller kledning av brennbart materiale. Hvis det ikke er ønskelig å fjerne den brennbare veggen eller kledningen fra skorsteinen, kan man i de fleste tilfeller bruke en skorsteinsfôring av fleksibelt stålrør som gir luftkjøling i arealet mellom fôring og ytterkappe og dermed sikrer fortsatt bruk av teglskorstein stilt opp mot brennbar vegg.


Alternativer for oppstilling av teglskorstein med helsteinsvange (230 mm)

Fig 2a og b. Alternativer for oppstilling av teglskorstein med helsteinsvange (230 mm)

a. Med minst 100 mm avstand til veggflate av brennbart materiale

b. Direkte mot brennbart materiale når veggenes endeflater monteres mot skorsteinen


Elementskorsteiner

Fabrikkframstilte elementskorsteiner kan ha ulike oppstillingsvilkår, se fig. 3 a–c.

Før man installerer eller reinstallerer et ildsted, må man kontrollere at skorsteinen tilfredsstiller oppstillingsvilkåret den er godkjent for. Man må først og fremst undersøke hos produsenten hvilket oppstillingsvilkår skorsteinen er godkjent for. Hvis man ikke har kjennskap til produsent eller hvilken type elementskorstein man har, kan byggeåret gi en indikasjon. Som regel kan et firma for skorsteinsrehabilitering finne ut hvilken type elementskorstein man har og hvilket oppstillingsvilkår den er godkjent for.


Oppstillingsvilkår I

Fig 3a. Oppstillingsvilkår I

Minst 100 mm avstand til brennbart materiale i tilstøtende vegg og ved gjennomføring i bjelkelag og tak. Avstand til parallell vegg av brennbart materiale skal være minst 100 mm.Oppstillingsvilkår II

Fig 3b. Oppstillingsvilkår II

Direkte mot brennbart materiale i tilstøtende vegg og ved gjennomføring i bjelkelag og tak. Avstand til parallell vegg av brennbart materiale skal være minst 100 mm.Oppstillingsvilkår III

Fig 3c. Oppstillingsvilkår III

Direkte mot vegg av brennbart materiale på maks to sider, samt mot brennbart materiale ved gjennomføring i bjelkelag og tak.Feiedør (sotluke)

Skorsteinen skal ha så mange feiedører som er nødvendig for forsvarlig feiing og uttak av sot. Feiedøra skal være av støpejern eller tilsvarende motstandsdyktig materiale og bestå av to plater med avstand på minst 25 mm. Døra skal være hengslet og kunne lukkes med solid slå. Feiedøra må ikke komme nærmere brennbart materiale enn 300 mm, og skal være minst så stor som skorsteinens (røykløpets) tverrsnitt.


Kontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!