Ildsteder og skorsteiner

 • Krav om skorstein og ildsted i boliger

  Boliger som ikke må oppfylle kravet til energiforsyning i TEK10, på grunn av naturforhold eller lavt oppvarmingsbehov, skal ha skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel. Det er ikke krav om skorstein i boenheter med under 50 m2 oppvarmet bruksareal.
 • Krav om søknad eller melding

  Ildsted. Installering av ildsted innenfor en bruksenhet eller branncelle er i henhold til SAK10 unntatt fra krav om søknad og tillatelse. Installasjonen skal likevel kontrolleres av kvalifisert kontrollør, for eksempel en person fra det lokale feiervesenet. Eier eller bruker skal melde fra til ...
 • Funksjonskrav i TEK10

  Ildsted skal tilfredsstille forutsatte ytelser og ivareta krav til sikkerhet, energibruk og innemiljø. Varmebelastning på bygningsdeler skal ikke medføre fare for brann eller svekke egenskapene til bygningsdelene.Ildstedet skal:– ha mulighet for regulering og energieffektiv drift––ha mulighet for...
 • Temperaturkrav og sikring mot antenning

  Bygningsdeler av brennbart materiale må ikke utsettes for temperaturer over 85 °C ved normal bruk av ildstedet. Nødvendig høyde på skorstein over tak for å unngå antenning er vist i seksjon om "Skorsteinshøyde og utførelse over tak".
 • Røykløp

  Flere ildsteder på samme røykløp.Innenfor én og samme boenhet kan flere lukkede ildsteder tilknyttes samme røykløp. To ildsteder i samme etasje tilknyttet samme røykløp bør ha røykinnføring med nivåforskjell på minst 200 mm mellom nedre kant av øvre røykrørinnføring og øvre kant av nedre røykrøri...
 • Lufttilførsel og hensyn til mekanisk ventilasjon

  Luftbehov Mekanisk avtrekksventilasjon, for eksempel fra kjøkkenhette, kan lett gi undertrykk. Ildstedet bør derfor ikke hente tilluft fra rommet. De fleste moderne ovner og peisinnsatser er tilrettelagt for direkte tilkobling til tilluftskanal. For et lukket ildsted er en kanal med diameter 100 ...
 • Krav til gulvplate

  Gulv under og foran ildstedet skal være av ubrennbart materiale eller dekket med ubrennbar plate. Kaminer og peisinnsatser skal ha slik plate under hele omrammingen, se figur. Plata skal rekke minst 300 mm ut foran ilegget med mindre annet går fram av monteringsanvisningen. Gulvbelegg som teppe, ...
 • Brannmur

  Brannmur kan utføres i betong eller murverk med tykkelse på minst 100 mm. Eventuelt kan man bruke ferdige brannmurelementer. Noen brannmurelementer må ha luftekanaler eller monteres med avstandsstykker for luftgjennomstrømning, se figur 1. Ved bruk av Jøtul Skamotek Firewall, er det ikke krav til...
 • Montering av peisinnsatser

  Monteringsanvisningene for peisinnsatser angir minimumsmål i hovedsak som vist for vedovner. For øvrig gjelder følgende regler for installering og bruk generelt: – Brannmuren skal minst dekke hele omrammingen. – Høyden fra overkanten av røykrøret til brennbart materiale skal være minst 300 mm. ...
 • Skorsteinshøyde og utførelse over tak

  Høyde over tak Skorsteinens munning bør ligge minst 0,8 m over takets høyeste punkt ved skorsteinen og bør ha horisontal avstand til takflaten på minst 3,0 m, av hensyn til brannsikkerhet i tilfelle skorsteinsbrann. Se figur. Avstanden kan regnes fra røykløpets indre flate. Når skorsteinen ligge...
 • Tilrettelegging for feiing og uttak av sot

  Tilgjengelighet for feiing Skorsteiner som er lavere enn 1,2 m over taket, kan feies fra toppen. Skorsteiner som ikke kan feies fra taket, eller som er høyere enn 1,2 m over taket eller feieplattform, må utstyres med feieluke. Figur 1 a og b viser hvordan krav om tilgjengelighet for feier og fei...